Fiber i Tunabygden

På denna sida kommer Tuna Intresseförening att informera om utbyggnaden av bredband/fiber i Tunabygden.

2019-03-15
De båda fiberbolagen Zitius/Telia och IP Only som båda drev fiberkampanjer på Tuna landsbygd under 2018 kom dessvärre inte till något beslut om utbyggnad. Känslan är att bolagen väntar på tilldelning av nya statliga eller kommunala pengar innan beslut kan tas.
Hällerum anslöts dock under 2018 till Zitius/Telia från Frödingehållet.
Hushåll i Tuna samhälle är sedan tidigare fibrerat av Zitius/Telia.

Kommunen har en ambition att genom eget fibernät ansluta kommunala verksamheter. Det är i dagsläget inte känt hur stamanslutning av Tuna kan komma att ske.
Intresseföreningen bevakar och följer upp utveckllingen i fiberfrågan genom Allas Vimmerby och kommunens landsbygdsråd.

2018-08-10

Välkommen till allmänt informationsmöte med Telia/Zitius i Tuna Bygdegård den 23 aug kl 19.00 i Tuna Bygdegård!

2018-02-04
Anteckningar från möte med Telia den 29 jan (pdf).

2018-01-25
Efter kontakt med IP Only har de för få anslutna hushåll för att bygga ut fiber ända till Tuna.
Eftersom nu sex månader gått för de hushåll som tecknat sig för IP Only (vissa byar norr om Tuna samhälle) är det nu fritt att bryta avtalet med IP Only.
Nytt möte planeras med Telia/Zitius den 29 jan för att få svar på följande frågor:
- hur ser anslutningsgraden ut i Telia/Zitius projekt i Tuna?
- står Telia/Zitius kvar vid erbjudandet att "IP Only-hushållen" kan gå över till Telia/Zitius?
- hur ser tidplanen för Frödinge-projektet "Anen-Yxern" (som sträcker sig ner t o m Hällerum och Blägda) ut, och möjligheter för att detta projekts sedan fortsätter ner i Tuna?

2017-07-13
Mötesanteckningar från informationsmöte den 6 juli (pdf)

2017-06-15
Både Telia/Zitius och IP Only meddelar att de avser köra kampanjer på landsbygden i Tuna.
Intresseföreningen jobbar för att alla byar/områden och inte bara vissa delar ska erbjudas fiberanslutning, och håller allmänt informationsmöte i Bygdegården 2017-07-06.

2016-07-07
Vimmerby kommun skickar ut ett brev med informationen att endast hushåll Storebro och Södra Vi tätorter kan anslutas till Vimmerby fiber. Inga besked om fortsatt utbyggnad. Brevet kan läsas här.

2016 våren
Telia kör en fiberkampanj till hushåll i Tuna samhälle, och stora delar av hushållen tecknar avtal.
Anslutningarna färdigställs hösten 2016/våren 2017.

2015-03-31
Pga Vimmerby kommuns ekonomiska läge föreslår majoriteten i kommunfullmäktige att fiberutbyggnad på landsbygden skjuts på framtiden på de orter som inte påbörjats, däribland Tuna.

2015-02-25:
Den 24/2 samlades en grupp om 16 bredbandsintresserade boende från Grinderum i norr till Myreholm i söder i Bygdegården. Dessa hade anmält intresse att vara "kontaktperson i byn" på mötet i november.
Genom att studera kartor diskuterades möjliga indelningar av Tuna landsbygd i ”byalag”, som senare kommer ansvara för planering och grävning av ”accessnäten” som ska gå från stamfiberledningen och ut till de hus som vill ansluta sig.

Eftersom det i dagsläget inte är bestämt vilken väg stamledningen kommer dras, kommer indelningen i byalag att behöva diskuteras mera vartefter detta blir känt. Vi planerar för fler arbetsmöten under våren då vi hoppas att även kommunen/Itsam deltar. Under våren kommer en intresseförfrågan i någon form att gå ut till hushållen i Tuna.

Så småningom behövs fler frivilliga i respektive byalag som kan hjälpa till med arbetet. Är du intresserad och vill medverka i denna viktiga framtidsfråga i din hembygd, kontakta Mikael Wall eller Christer Johansson.


2014-11-05:

På kvällen den 5/11 samlades ett 70-tal bredbandsintresserade Tunabor i Bygdegården för en information och diskussion från Mats Paulsson (projektledare) och Benny Dahlqvist (projektör) från Vimmerby kommun/ITSAM.
Läs deras presentation här (pdf)
Boende inom Tuna samhälle kommer att få ansluta sig enligt modellen för tätort, medan landsbygden kring samhället måste använda sig av byalagsmodellen.
Den nuvarande planen är att projekteringen för Tuna påbörjas tidigt 2015, och att fiberanslutning blir möjlig under 2016.

Intresseföreningen som arrangerade mötet kommer som nästa steg sammankalla de frivilliga kontaktpersoner som anmälde sig under kvällen för att arbeta fram en indelning av Tuna landsbygd i mindre "byalag" som sedan kan planera grävarbeten för anslutningar av fastigheter i sin del av Tuna.
Är du intresserad att vara kontaktperson för ditt byalag eller din del av Tunabygden, kontakta någon i styrelsen (se till höger).